skip to Main Content

Cao-partijen gehandicaptenzorg hervatten overleg voor uitwerking cao-afspraken

Gehandicaptenzorg

VGN en de werknemersorganisaties hebben het overleg over zowel de arbeidsvoorwaarden in de gehandicaptenzorg als over de arbeidsmarkt hervat. In verband met een meningsverschil over hoe verder te gaan met de uitkomst van een onderzoek naar onregelmatig werken, stapte VGN in december 2017 voor onbepaalde tijd uit het landelijke overleg. In september vond voor het eerst weer formeel overleg plaats.

Uitwerken huidige cao-afspraken

De sector staat voor grote uitdagingen zoals het vinden van voldoende gekwalificeerd personeel. Het is dus belangrijk dat werkgevers- en werknemersorganisaties samen aan de slag gaan en maatregelen nemen. De werknemersorganisaties drongen daarom al in het voorjaar bij VGN aan op hervatting van het overleg. De werknemersorganisaties zijn blij dat het landelijk overleg nu eindelijk weer een vervolg krijgt, maar blijven het betreuren dat de opschorting door VGN voor een vertraging van negen maanden heeft gezorgd.

Omdat het onwenselijk is dat het overleg lang stilligt hebben cao-partijen afspraken gemaakt hoe een dergelijke situatie in de toekomst voorkomen kan worden. Daarnaast is afgesproken dat partijen de focus leggen op onderwerpen waar zij eenzelfde visie over hebben. Tijdens het eerste formele overleg op 6 september zijn afspraken gemaakt hoe we de diverse openstaande onderwerpen uit het onderhandelaarsakkoord voor de cao in 2017 nu weer oppakken.

Voorbereidingen volgende cao

De huidige cao loopt per 1 april 2019 af. Naar verwachting gaan de onderhandelingen over een nieuwe cao begin 2019 van start. Voor die tijd inventariseren de werknemersorganisaties de wensen van hun achterban voor de cao om te komen tot een agenda/inzet voor de onderhandelingen.

×Close search
Zoeken