skip to Main Content

Cao GGZ algemeen verbindend verklaard

GGZ

De Cao GGZ 2017-2019 is algemeen verbindend verklaard door de minister van SZW. Dat betekent dat de cao-afspraken nu van toepassing zijn op alle werknemers in de ggz die onder de werkingssfeer van de cao vallen.

Als een cao wordt afgesloten, dienen de cao-partijen doorgaans samen een verzoek in om deze algemeen verbindend te verklaren. Zo’n algemeen verbindendverklaring (avv) heeft als voordeel dat de afspraken van toepassing worden op alle werknemers in de betreffende sector die onder de werkingssfeer van de cao vallen; ook als ze werken bij een werkgever die niet is aangesloten bij de werkgeverspartij(en) – in dit geval GGZ Nederland. FBZ is groot voorstander van het aanvragen van een avv, omdat voor alle werknemers dan dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden.

Bezwaren MeerGGZ

Nadat de Cao GGZ was afgesloten, is ook een verzoek voor een avv ingediend bij het ministerie van SZW, maar hier werd bezwaar tegen gemaakt door Platform MeerGGZ: de nieuwe cao zou volgens dit platform inflexibel zijn en te weinig ruimte laten voor het decentraal regelen van arbeidsvoorwaarden, en daarmee mogelijk innovatieve organisaties in de weg zitten die willen uitblinken op kwaliteit en ketenzorg. Ook vond het platform dat de nieuwe cao het doorbreken van schotten in de ggz tegengaat. Om die reden werd vervolgens ook een dispensatieverzoek ingediend door de cao-partijen die betrokken zijn bij de Cao Opvoedpoli.

Bedenkingen afgewezen

De minister heeft zowel de bedenkingen van MeerGGZ als het dispensatieverzoek afgewezen. “Het behoort tot de bevoegdheid van de bij de cao betrokken partijen om de inhoud van de cao vast te stellen. Bij de beoordeling of cao-bepalingen voor avv in aanmerking kunnen komen, wordt getoetst op kennelijke strijdigheid met de Wet AV, het recht en het AVV-beleid (..). Bij deze beoordeling is niet gebleken van kennelijke strijdigheid met wet- en/of regelgeving”, staat letterlijk in de Staatscourant. Ook staat hierin dat collectieve afspraken evenwichtige arbeidsverhoudingen en arbeidsrust bevorderen. Daarmee vormen ze een belangrijke randvoorwaarde voor een positieve sociaal-economische ontwikkeling.

Meer weten? Bekijk dan de publicatie in de Staatscourant.

×Close search
Zoeken