skip to Main Content

Achterbannen alle cao-partijen stemmen in met akkoord nieuwe Cao VVT

VVT

De achterbannen van alle cao-partijen (ActiZ, BTN, FNV, CNV, FBZ en NU’91) hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor de Cao VVT dat op 7 mei jl. werd gesloten. Daarmee is de Cao VVT een feit. De nieuwe cao loopt van 1 april 2018 tot 1 juli 2019. In deze cao wordt prioriteit gegeven aan de waardering voor zowel huidig als nieuw personeel en aan zij-instromers. Hiermee willen cao-partijen de positie op de arbeidsmarkt als aantrekkelijk werkgever versterken.

Salarismaatregelen

De FWG salarissen (behalve FWG 05) worden per 1 oktober 2018 verhoogd met 4%.

Oriëntatiebaan

De Oriëntatiebaan is bedoeld om de instroom van nieuwe medewerkers, waaronder zij-instromers, te bevorderen. Geïnteresseerden kunnen in een korte periode kennis maken met het veelzijdige werk in de VVT. Deze baan is bedoeld als opstap naar een reguliere baan of opleiding. Hiervoor wordt een apart arbeidsvoorwaardenarrangement gemaakt.

Flexibiliteit

De gemiddelde arbeidsduur van deeltijdwerkers wordt per 1 januari 2019 op halfjaarbasis bepaald. Dit met als doel te voorkomen dat een werknemer gedurende het jaar te maken krijgt met te grote schommelingen in zijn of haar arbeidsuren/werktijden (zgn. min- en plus-uren).

Vergoeding kosten verplichte scholing

De door de werkgever verplicht gestelde scholing wordt volledig vergoed, zowel in tijd als in geld. Dit in tegenstelling tot de huidige mogelijkheid om in overleg met de OR afwijkende afspraken te maken. Om zorgorganisaties de nodige tijd te bieden om zo nodig eigen regelingen hierop af te stemmen, is een overgangstermijn afgesproken tot 1 januari 2019.

Uitwerking akkoord-tekst naar cao-tekst

Cao-partijen zijn aan de slag met de uitwerking van het akkoord in een definitieve cao-tekst. De salaristabellen worden binnenkort gepubliceerd.

×Close search
Zoeken