U bevindt zich hier:
|

 

FBZ > Ledenvoordelen

 Leden genieten extra voordelen

Leden van (beroeps)verenigingen die federatiepartner zijn van cao-partij FBZ genieten extra voordelen. Als vertegenwoordiger van (para)medici en andere hoogopgeleide (zorg)professionals maken wij ons sterk voor een eigentijds arbeidsvoorwaardenpakket, gezonde werkomstandigheden, en een arbeidsmarkt met perspectief (zie de factsheet). Dit is automatisch onderdeel van het lidmaatschap van uw (beroeps)vereniging. Conform cao-afspraken krijgt u een flink deel van de contributie terug. Zie FAQ Contributie.
AC-HOP
Belangenorganisatie van medewerkers bij universiteiten, onderzoekinstellin-gen en Universitair Medische Centra
Over de vereniging
AC-HOP vertegenwoordigt medewerkers in het wetenschappelijk onderwijs en aanverwante sectoren. Zij werken bij universiteiten, onderzoekinstellingen en umc’s. AC-HOP informeert en adviseert medewerkers tijdens hun loopbaan en staat bij met juridische hulp als dat nodig is. AC-HOP is aangesloten bij het Ambtenarencentrum (AC).
Meer weten?
Meer info: www.ac-hop.nl 
Aanmeldformulier


Veursestraatweg 88-90
2265 CE Leidschendam

Telefoon: 070-3156461
AVBZ
Algemene Vereniging voor Beroepsorganisaties in de Zorg
Over de vereniging
De Algemene Vereniging voor Beroepsorganisaties in de Zorg (AVBZ) richt zich als koepelorganisatie op het versterken van de positie van beroepsbeoefenaars, onder meer op het gebied van collectieve arbeidscontracten.
Meer weten?
www.avbz.nl 
Contactformulier voor nieuwe lidorganisaties
Telefoon: 06-50413235
E-mail: visserbert54@gmail.com
VHP-zorg
Onderdeel van AVBZ
Vereniging voor professionals in zorg en welzijn
Over de vereniging
Vakbond VHP-Zorg biedt individuele en collectieve ondersteuning aan medewerkers in de zorg- en de welzijnssector. De VHP-Zorg hanteert geen wachttijd voor nieuwe leden, adviseurs geven direct individuele ondersteuning.
EN
Ergotherapie Nederland
Over de vereniging
Ergotherapie Nederland is de beroepsvereniging van en voor ergotherapeuten in Nederland. Samen met de leden zorgt Ergotherapie Nederland ervoor dat de kwaliteit van ergotherapie verder verbetert en behouden blijft. Mede namens Ergotherapie Nederland sluit FBZ voor werknemers in loondienst sluit werknemersorganisatie FBZ cao’s en sociaal plannen af.
FVB
Federatie Vaktherapeutische Beroepen
Over de vereniging
De Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) is de overkoepelende organisatie van de Nederlandse Verenigingen voor Beeldende Therapie, Danstherapie, Dramatherapie, Muziektherapie, Psychomotorische Therapie en Psychomotorische Kindertherapie en van Speltherapeuten. De FVB geeft richting aan de kwaliteitsbevordering en maakt zich sterk voor een goede positionering van vaktherapie binnen de verschillende werkvelden.
Meer weten?
fvb.vaktherapie.nl

Lid worden van een van de beroepsverenigingen, aangesloten bij FVB? Aanmeldformulier.Telefoon: 030-2800432
E-mail: info@vaktherapie.nl
KNGF
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
Over de vereniging
Het KNGF behartigt voor circa 19.000 aangesloten fysiotherapeuten de belangen op beroepsinhoudelijk, sociaal-maatschappelijk en economisch gebied. En door de aansluiting bij werknemersorganisatie FBZ ook op arbeidsvoorwaardelijk terrein.
Meer weten?

Telefoon: 033-4672900
Mail de KNGF: klik hier
KNMT
Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde
Over de vereniging
De KNMT is de beroepsvereniging van tandartsen in Nederland. De KNMT bevordert de mondgezondheid van alle Nederlanders, ondersteunt tandartsen en tandarts-specialisten in het uitoefenen van hun beroep en het behartigen van hun belangen. Voor de werknemers in loondienst behartigt KNMT via de aansluiting bij FBZ ook de arbeidsvoorwaardelijke belangen.
Meer weten?

www.knmt.nl  
De voordelen van lid worden.
Contributie-overzicht

E-mail: knmt@knmt.nl

KNOV
Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen
Over de vereniging
De KNOV is de beroepsorganisatie voor (klinisch) verloskundigen. De KNOV staat voor en streeft naar de beste zorg voor de (aanstaande) zwangere, haar partner en (ongeboren) kind. Dat wil KNOV bereiken door hen te ondersteunen, te verbinden en hun belangen te behartigen. Namens KNOV behartigt FBZ de collectieve arbeidsvoorwaardelijke belangen van de klinisch verloskundigen.
Meer weten?
E-mail: info@knov.nl


 
LAD
Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband
Over de vereniging
De LAD is de werknemersorganisatie voor artsen in dienstverband in Nederland. De LAD komt op voor de belangen van álle artsen in dienstverband. De LAD zet zich in voor goede arbeidsvoorwaarden, onder andere via cao-afspraken. Leden kunnen bij de LAD terecht met persoonlijke vragen over hun arbeidssituatie of ondersteuning bij arbeidsconflicten. De LAD is zelf cao-partij bij een aantal artsencao's. LAD is federatiepartner van FBZ voor het afsluiten van zorgbrede cao’s.
Meer weten?

Website: www.lad.nlContributietarieven
Voordelen lidmaatschap en aanmeldingsformulier

Telefoon: 088-1344100
E-mail: bureau@lad.nl

NAPA
Nederlandse Associatie Physician Assistants
Over de vereniging
De NAPA behartigt de economische en financiële belangen van de Physician Assistants in Nederland. De beroepsvereniging NAPA is aangesloten bij FBZ. Namens de NAPA zet FBZ zich onverminderd in voor professionele autonomie en kwaliteit van de beroepsuitoefening in relatie tot de daarmee samenhangende arbeidsvoorwaardelijke afspraken.
Meer weten?
www.napa.nl

Meer info: lid worden 
 


Telefoon: 030-2823322
E-mail: leden@napa.nl
 


NIP
Nederlands Instituut van Psychologen
Over de vereniging
Het NIP is de grootste beroepsvereniging van psychologen in Nederland. De vereniging behartigt de belangen van haar leden en biedt een platform voor het uitwisselen van kennis. FBZ sluit mede namens het NIP cao's af voor de leden in dienstverband.
NVD
Nederlandse Vereniging van Diëtisten
Over de vereniging
De NVD is de beroepsvereniging van diëtisten. Met ruim 2800 leden vertegenwoordigt de NVD de diëtist op landelijk niveau. De NVD is federatiepartner van FBZ voor de arbeidsvoorwaardelijke belangenbehartiging voor de leden in dienstverband.
NVGzP
Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie
Over de vereniging
NVGzP is de beroepsvereniging van gz-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen. Word ook lid, voor circa € 10 per maand. Kijk op de site voor een overzicht van de verschillende lidmaatschapsvormen.
Meer weten?
Meer info: www.nvgzp.nl
Lid worden en Aanmeldformulier

Telefoon: 030-6868777
E-mail: bureau@nvgzp.nl 
NVL
Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen
Over de vereniging
NVL is de beroepsvereniging van erkende lactatiekundigen IBCLC, oftewel borstvoedingsspecialisten. Nederland telt momenteel ruim 400 erkende lactatiekundigen IBCLC. Door de aansluiting van de NVL bij FBZ worden ook de werknemersbelangen van lactatiekundigen in dienstverband behartigd.
NVLF
Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie
Over de vereniging
De NVLF is de beroepsvereniging van logopedisten in Nederland. De NVLF zet zich samen met haar leden in om het belang van logopedie en goede logopedische zorg onder de aandacht te brengen. Namens NVLF voert FBZ de onderhandelingen aan cao-tafels in de zorg. NVLF biedt juridische ondersteuning op het gebied van werk en inkomen aan leden in dienstverband.
NVM
NVM-mondhygiënisten
Over de vereniging
NVM-mondhygiënisten is de beroepsorganisatie voor mondhygiënisten in Nederland. NVM-mondhygiënisten staat borg voor professionele preventieve mondzorg door de belangen van mondhygiënisten zo goed mogelijk te behartigen. NVM-mondhygiënisten zet zich in voor een stevige positie van de beroepsgroep. Namens NVM-mondhygiënisten onderhandelt FBZ over cao’s.
Meer weten?
Meer info: lid worden

Telefoon: 030-6571013
Mail naar de NVM? Klik hier
NVO
Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen
Over de vereniging
De NVO is een beroepsvereniging die een wetenschappelijk gefundeerde professionele beroepsuitoefening van pedagogen en onderwijskundigen bevordert en hun belangen behartigt op wetenschappelijk, economisch en maatschappelijk terrein. NVO richt zich ook op professionele arbeidsvoorwaarden. Namens NVO onderhandelt FBZ over cao’s.
Meer weten?
www.nvo.nl

Telefoon: 030-2322407
VGVZ
Vereniging van Geestelijk Verzorgers
Over de vereniging
De VGVZ is een landelijke beroepsvereniging voor alle geestelijk verzorgers die werkzaam zijn in de gezondheidszorg. De VGVZ heeft ten doel de bevordering van geestelijke verzorging en belangenbehartiging van de beroepsgroep. Voor de collectieve arbeidsvoorwaarden van de geestelijk verzorgers is de VGVZ aangesloten bij FBZ.
Meer weten?
Alles over het lidmaatschap

Telefoon: 020-4281555
E-mail: info@vgvz.nl
VMDG
Vereniging voor Moleculaire Diagnostiek in de Gezondheidszorg
Over de vereniging
De VMDG behartigt de belangen van klinisch moleculair biologen die werken in de umc's en ziekenhuizen. Via de participatie in FBZ zorgt VMDG voor de arbeidsvoorwaardelijke belangenbehartiging van klinisch moleculair biologen in dienstverband.
Meer weten?
VVBZ
Vereniging voor Beroepsorganisaties in de Zorg
Over de vereniging
De VVBZ richt zich als koepelorganisatie op het versterken van de positie van beroepsbeoefenaars, onder meer op het gebied van collectieve arbeidscontracten in ziekenhuizen en gezondheidscentra. VVBZ is in mei 2016 opgericht en sinds juli 2016 aangesloten bij FBZ.
Meer weten?
Contact


BMT-Zorg
Onderdeel van VVBZ
Beroepsvereniging van Biomedisch Technologen in de zorg
Over de vereniging
BMTZ is de beroepsvereniging van Biomedisch Technologen in de zorg. MBT-zorg bundelt de krachten van deze groeiende beroepsgroep in de Nederlandse gezondheidszorg. Een Biomedisch Technoloog werkt op het snijvlak van het management, de zorgprofessional en door technologie gedreven medische processen. Voor de arbeidsvoorwaardelijke belangen is BMT-Zorg via VVBV aangesloten bij FBZ.
NVKFM
Onderdeel van VVBZ
Nederlandse Vereniging van Klinisch Fysisch Medewerkers
Over de vereniging
De NVKFM zet zich in om de kennis van de leden met betrekking tot het vakgebied klinische fysica te verbreden en te verdiepen, belangen te behartigen, ervaringen uit te wisselen en de contacten tussen de leden te versterken. Ook zet ze zich in om het beroep van klinisch fysisch medewerker (radiotherapie) middels een opleidingsplan en een registratiesysteem te professionaliseren. Voor het behartigen van de werknemersbelangen is NVKFM via VVBZ aangesloten bij FBZ.
VvOCM
Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck
Over de vereniging
De VvOCM is de beroepsvereniging van oefentherapeuten en telt ongeveer 1700 leden. VvOCM zet zich in om de oefentherapeut prominent te positioneren en te profileren als een vanzelfsprekende en onderscheidende speler binnen het domein bewegen in de gezondheidszorg. Voor de leden in dienstverband sluit FBZ namens VvOCM cao's af.
Meer weten?