U bevindt zich hier:
|

 

FBZ > Cao > Detail

 Nieuws

Universiteitsbonden roepen medezeggenschap op de druk richting Den Haag op te voeren
Zij kunnen hun invloed aanwenden door niet in te stemmen met de begroting van hun universiteit.
Universiteiten verschuiven geen geld van alfastudies naar bèta en techniek
Daarmee gaan ze in tegen de wens van minister Van Engelshoven.
Cao-tekst Nederlandse Universiteiten anticipeert op Wnra
De aangepaste cao-tekst geldt vanaf 31 december 2019.
Petitie tegen dreigende bezuinigingen op medische alfa- en gammastudies
Omdat de voorgenomen verschuivingen van universiteitsbudgetten niet ten koste mogen gaan van medische studies.
Suggesties gevraagd voor de nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten
Ervaart u bepaalde knelpunten in uw arbeidsvoorwaarden? Heeft u punten die moeten verbeteren als het gaat om de arbeidsomstandigheden?
Behoud kwaliteit wetenschappelijk onderwijs vraagt om meer investering
We staan achter het doel van de landelijke actie op 15 maart van werknemers in het wetenschappelijk onderwijs.
Pensioenpremies PFZW en ABP voor 2019 bekend
De premie bij PFZW blijft 23,5%. De premie bij ABP stijgt van 22,9 naar 24,9%
Arbeidsvoorwaardenbeleid 2019: onze ambities voor de nieuwe cao’s
We zetten ons in voor een eigentijds arbeidsvoorwaardenpakket voor artsen, paramedici en andere hoogopgeleide zorgprofessionals.
Universiteit Utrecht stapt af van tijdelijke contracten
Een langer contract moet werkdruk en stress voorkomen.
Cao-tekst Cao Nederlandse Universiteiten 2017-2019 beschikbaar
Afgelopen tijd zijn de afspraken uitgewerkt tot een definitieve cao-tekst.
Hoe vordert u uw verenigingscontributie terug?
Maak het bij uw werkgever kenbaar als u in aanmerking wilt komen voor teruggave van de contributie van uw vereniging.
Nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten een feit!
De leden stemden in met de afspraken in het onderhandelaarsakkoord.
Plannen van aanpak werkdruk universiteiten beschikbaar
De universiteiten voeren de plannen uit met de focus op duurzame inzetbaarheid.
Universiteiten willen nieuwe baankansen realiseren
Met functieanalyses wil SoFoKleS een zo compleet mogelijk beeld geven van de mogelijkheden.
Twee vertegenwoordigers Ambtenarencentrum in Verantwoordingsorgaan ABP
Onze vertegenwoordigers ervoor dat we als bonden aangehaakt zijn bij de ontwikkelingen bij het ABP.
Onderhandelaarsakkoord nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten
Behalve loonsverhoging ook een gedegen stap vooruit m.b.t.  carrièreperspectieven en duurzame inzetbaarheid.
Jaarverslag 2017 beschikbaar
Voor de tien cao’s waarbij FBZ cao-partij is, werden in de eerste helft van 2017 liefst zeven akkoorden afgesloten.
Inperken ‘expatsubsidie’ geen goed idee
Onderzoeksinstituten, kennisorganisaties en umc’s vrezen hard te worden getroffen door de maatregel.
Aangesloten bij pensioenfonds ABP? Stem op onze AC-kandidaat voor invloed op uw pensioen!
Bij voldoende stemmen komt een van onze kandidaten in het Verantwoordingsorgaan.
Rijksoverheid informeert onderwijssector over verandering rechtspositie medewerkers
Vanaf 2020 geldt voor alle medewerkers in de onderwijssectoren het private arbeidsrecht.
Oplossingsrichtingen voor aanpak werkdruk universiteiten
Een rapport biedt universiteiten inspiratie bij het opstellen van hun werkplan.
ABP-regeling kent recht op aanvulling nabestaandenpensioen
Vanaf 1 mei vervalt de Anw-compensatie, maar de ABP-regeling kent een aanvulling op het nabestaandenpensioen bij pensioenopbouw voor 1996.
Arbeidsvoorwaardenbeleid 2018 vastgesteld
Onze ambities voor arbeidsvoorwaar-delijke ontwikkelingen zijn vastgelegd in het arbeidsvoorwaardenbeleid.
Werkt u bij een umc, universiteit of onderzoekinstelling?
De meeste werknemers bij deze instellingen zijn nu formeel ambtenaar.
Cao Nederlandse Universiteiten verlengd
Omdat de cao niet is opgezegd, is deze automatisch met een jaar verlengd.
Tekst Cao Universiteiten 2016-2017 beschikbaar
Er is zowel een publieksvriendelijke versie van de cao als een volledige versie in pdf.
Bijna helft universiteitspersoneel geen vast contract
In de cao zijn afspraken gemaakt over het terugdringen van het aantal tijdelijke contracten.
Voorbereiding nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten
Dit voorjaar kwam een cao met een korte looptijd tot stand. De voorbereidingen beginnen voor de inzet van de nieuwe cao.
Normalisering rechtspositie ambtenaren en de rol van de OR
Het CAOP en De Voort Advocaten hebben een update uitgebracht van hun e-book over de normalisering rechtspositie ambtenaren.
FBZ-achterban stemt in met Cao NU
Een meerderheid van de leden van de FBZ-verenigingen heeft ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten. 
Data bijeenkomsten onderhandelaarsakkoord voor nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten
De vakbonden organiseren komende weken voorlichtingsbijeenkomsten bij de universiteiten.
Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord Cao Nederlandse Universiteiten gestart
Werknemersorganisaties hebben samen met de VSNU een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten. 
Jaarverslag FBZ is beschikbaar
FBZ timmert voor vele beroepsgroepen met een dienstverband stevig aan de weg.
Hoge werkdruk bij wetenschappers
De werkdruk is vooral hoog bij medewerkers met een vaste aanstelling, langer dienstverband en hogere leeftijd.
Minister streeft naar normalisering rechtspositie ambtenaren per 1 januari 2020
Het streven is de normalisering van de ambtelijke rechtspositie vanaf 1 januari 2020 in te voeren.
Arbeidsvoorwaardenbeleid: kader voor inzet cao’s
Het arbeidsvoorwaardenbeleid vormt het kader voor de cao-inzet, bijvoorbeeld voor de onderhandelingen over salarisontwikkeling in de nieuwe cao’s.
Geen verlaging pensioenen bij ambtenarenfonds ABP
Ambtenarenfonds ABP gaat de pensioenen dit jaar niet verlagen. De positie van het fonds is goed genoeg om geen maatregelen te hoeven nemen.
Ambtenarencentrum: uitspraak rechter laat ambtenaren in de kou staan
De overheidsbonden bekijken hoe toch tot goede afspraken te komen over de aangepaste rechtspositie van ambtenaren.
Staat in gelijk gesteld in geschil rechtspositie ambtenaren
De minister kan de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren bekrachtigen zonder met de bonden te hoeven praten.
Conferentieverslag ‘Dynamiek op de academische arbeidsmarkt’
Welke arbeidsmarktontwikkelingen en arbeidsgerelateerde thema's zijn actueel bij umc's, universiteiten en onderzoekinstellingen? Een verslag.
Pensioenpremie ABP stijgt in 2017
De premie wordt verhoogd van 18,8 naar 21,1%. Werkgevers betalen hiervan 70% en werknemers 30%.
Turbo spoedappel normalisering rechtspositie ambtenaren
Op maandag 12 december 2016 vond de zitting plaats.

Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren
Ambtenaren krjjgen dezelfde rechtspositie als werknemers in het bedrijfsleven. Maar eerst moet nog veel uitgewerkt worden.
App helpt internationale wetenschappers bij immigratie
Buitenlandse wetenschappers die hier aan de slag gaan bij bv een universiteit of umc moeten veel regelen.
Bonden willen impasse Cao NU doorbreken
De vier werknemersorganisaties hebben de VSNU laten weten weer in gesprek te willen over de Cao Nederlandse Universiteiten. 
Universiteiten gaan zelf loonsverhoging doorvoeren
Ondanks de impasse met de cao-onderhandelingen voeren de universiteiten vast een salarisverhoging door.
Vastgelopen onderhandelingen Cao NU: bonden in gesprek met universiteitspersoneel
De werknemersorganisaties trekken door het land om met het universiteitspersoneel te spreken.
Overleg Cao Nederlandse Universiteiten opgeschort!
Het eindbod van de werkgevers is zó mager, dat de vakbonden gezamenlijk hebben besloten het overleg met VSNU op te schorten.
Wat gebeurde er bij FBZ in 2015?
In het jaarverslag blikt FBZ terug op het jaar 2015 waarin veel is gebeurd. Zo kwamen praktisch alle cao’s waarbij FBZ cao-partij is tot stand. Maar dat ging niet vanzelf.
Oproep: input voor nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten?
De onderhandelingen voor de nieuwe cao starten in maart. Werknemers kunnen input leveren voor de nieuwe cao.
Duurzaam inzetbare werknemers: vergroot wat al goed gaat
Kennis over duurzame inzetbaarheid is er in ruime mate, maar wanneer 'pakt' het medewerkers?
Cao Nederlandse Universiteiten: afspraken voor de sector over loonruimteovereenkomst
Conform de afspraken gaan de salarissen met terugwerkende kracht omhoog.  
Knutselcontracten bij universiteiten in strijd met cao
Universiteiten moeten fatsoenlijke contracten bieden voor structureel werk.
Uitspraak Hof: FNV verliest hoger beroep loonruimteovereenkomst
Het Gerechtshof heeft de eis van de FNV afgewezen om de afspraken in de loonruimteovereenkomst ongeldig te laten verklaren.
Rechter: bovensectoraal akkoord is geldig
De FNV heeft het kort geding over de loonruimteovereenkomst verloren. De overeenkomst werd gesloten tussen drie overheidscentrales en het kabinet.
Goede hoop na kort geding FNV
Bij de Rechtbank Den Haag vond het kort geding plaats over de loonruimteovereenkomst publieke sector.
Academische arbeidsmarkt: Congres ‘Duurzaam Advies over Inzetbaarheid’
Een congres over manieren om kennis en wetenschap rondom duurzame inzetbaarheid werkend te krijgen.
Leden drie overheidscentrales stemmen in met loonruimteovereenkomst
Met het bovensectorale akkoord is een einde gekomen aan de jarenlange nullijn in grote delen van de publieke sector.
ABP Partnerpensioen wijzigt
De ABP-regeling voor het PartnerPlusPensioen wordt opgeheven. Werknemers nemen het door hen ingelegde bedrag mee in het ABP Partnerpensioen.
Ledenraadpleging onderhandelaarsovereenkomst loonruimte publieke sector van start
De FBZ-verenigingen die aangesloten zijn bij het Ambtenarencentrum raadplegen komende weken hun leden. 
Onderhandelaarsovereenkomst overheidspersoneel
Ambtenarencentrum (AC), CCOOP en CMHF hebben een onderhandelaarsovereenkomst gesloten voor de loonruimte publieke sector.
ABP organiseert webinar over eerder of gedeeltelijk stoppen met werken
Pensioenfonds ABP organiseert webinars om u op een interactieve manier te informeren over uw pensioen.
Leden stemmen in met nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten
De uitslag van de ledenraadpleging is bekend: de achterban van FBZ heeft ingestemd met het onderhandelaarsakkoord.
Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord Cao Nederlandse Universiteiten 2015-2016
Het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten is aan de leden voorgelegd.
Onderhandelaarsakkoord Cao Nederlandse Universiteiten 2015-2016
FBZ en de andere werknemersorganisaties hebben met werkgeversorganisatie VSNU een onderhandelaarsakkoord bereikt over de Cao Nederlandse Universiteiten 2015-2016.
Geen onderhandelaarsakkoord over Cao Nederlandse Universiteiten
De werknemersorganisaties, waaronder FBZ  hebben op 16 juni 2014 met werkgeversorganisatie VSNU een uiterste poging gedaan om een onderhandelaarsakkoord te bereiken over een cao voor de Nederlandse universiteiten voor 2014.